Stichting 1443

Persbericht 2010

De Jaarprijs 2010 van de Stichting 1443 is dit jaar voor de vrijwilligers van De Ark. De prijs wordt op vrijdag 9 juli om 19.00 uur uitgereikt door de voorzitter van de stichting 1443, burgemeester H. van Beers. Aan de prijs is een bedrag van 500 euro, een oorkonde en een sculptuur gekoppeld. De sculptuur is gemaakt door de Swalmense kunstenaar Joop Crompvoets.

De Ark, Centrum voor Palliatieve Terminale Zorg aan de Heinsbergerweg 176 te Roermond, biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het is een van de afdelingen van verpleeghuis Camillus. Voor een ernstig zieke die geen perspectief meer heeft, rest vaak nog de wens om thuis te sterven. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege de intensieve zorg die in zo’n laatste levensfase nodig is. Ook de wens om de partner te ontlasten speelt vaak een rol. Dan biedt een hospice een waardig alternatief.

De zorg en ondersteuning in De Ark is gericht op het zoveel mogelijk voorkómen en verminderen van klachten en problemen. Het gespecialiseerd zorgteam bestaat uit een verpleeghuisarts, de verpleging, activiteitenbegeleiding, een fysiotherapeut, maatschappelijk werkende en een pastor. Daarnaast kan de Ark rekenen op de steun van een veertiental vrijwilligers, die zich geheel belangeloos inzetten.

Al ruim twaalf jaar lang biedt de vrijwilligersgroep ondersteuning. Een groot aantal vrijwilligers is al sinds de start in 1998 betrokken. De vrijwilligers steunen niet alleen de patiënt, maar ook de naasten van de patiënt. Daarbij hebben ze niet alleen oog voor de lichamelijke klachten maar juist ook voor de emoties en gevoelens. Door hun aanwezigheid bieden de vrijwilligers troost of een helpende hand in de laatste en meestal intensieve levensfase. Een lovenswaardige en onmisbare inzet, is de mening van de stichting 1443. De inzet kan gezien worden als een bijzondere vorm van naastenliefde. De vrijwilligersgroep vormt daarmee een inspiratiebron voor velen die een Christelijke overtuiging nastreven.

De Stichting 1443
Het getal 1443 staat voor het oprichtingsjaar van een oorspronkelijke studiebeurzenstichting. De aanzet daartoe kwam van Johannes de Lovanio (overleden in 1438) die daar in zijn testament op had aangedrongen. Deze Roermondenaar, doctor in de rechten, was geestelijke en onder meer kanunnik van de Domkerk in Keulen. Dat verklaart waarom hij juist theologiestudenten via een beurzenstichting wilde steunen. Er was nog een Roermondenaar die via een eigen stichting hetzelfde doel nastreefde: Peregrinus Vogels (1575-1649).

Stichting 1443 heeft ten doel vanuit haar historische binding met de Rooms-katholieke Kerk en de stad Roermond ten behoeve van de bevolking van de regio Roermond activiteiten te ontplooien of te ondersteunen strekkende tot behoud of ontwikkeling van het geestelijk leven binnen de RK Kerk, de oecumene en de dialoog met andere religies. De stichting richt zich behalve op haar historische opdracht m.b.t. ondersteuning van priesterstudenten meer in brede zin op de bevordering van spiritualiteit en verdieping.